مجتبی نیک آئین

باور ما اینست که در جامعه ی امروز فقط صداقت و حسن نیت در انجام کار باعث پیشرفت اقتصاد و توسعه کشور می شود و با کار گروهی به دور از همه ی باورهای غلط می توان کشوری توسعه یافته داشت و به آن افتخار کرد.